INFARK

Informationsansvarigas rådskonferen. Diskuterar marknadsföring och informationsspridning hos kårerna.

KORK

Kårordförandes rådskonferens. Reftecs styrelse, men utbyter också erfarenheter och är ett stöd för varandra i rollen som kårordförande.

VORK

Vice ordförandes rådskonferens. Diskuterar budget-, avtals- och förvaltningsfrågor.

RUBIK

Reftecs utbildnings- och internationaliseringskommitté. Diskuterar internationella och nationella utbildningsfrågor samt utbytesprogram.

ARG

Sveriges teknologers arbetsmarknadsgrupp. Diskuterar arbetsmarknadsarrangemang, praktik och examensarbetesfrågor. Driver tillsammans arbetsmarknadsdagar.se.

STORK

Studiesociala ordförandenas rådskonferens. Diskuterar studiesociala frågor.

MARK

MottagningsAnsvarigasRådsKonferens. En grupp som började som ett specialmöte för stork. Diskuterar mottagningsfrågor.

TORK

Tidningredaktörernas ordförandes rådskonferens. Diskuterar kårtidningsfrågor och utbyter idéer.

Läs mer om kårernas karriär- och arbetsmarknadsmässor på

Kårerna

Reftec är en samarbetsorganisation mellan sju studentkårer och -föreningar vid tekniska högskolor eller fakulteter i Sverige.

Chalmers studentkår


Chalmers tekniska högskola

https://chalmersstudentkar.se/

Linköping teknologers studentkår

Linköping Universitet

lintek.liu.se

Tekniska högskolans studentkår


Kungliga tekniska högskolan

ths.kth.se

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet

teknologkaren.se

Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola

Lunds tekniska högskola

www.tlth.se

Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Uppsala Universitet

www.utn.se

Umeå naturvetar- och teknologkår

Umeå Universitet

www.ntk.umu.se